ندای یک بسیجی عاشق

ندای یک بسیجی عاشق 313135


شاید دیده باشید که روی سیم های برق بین دکل های برق بیرون...

به نقل از "ندای یک بسیجی": شاید دیده باشید که روی سیم های برق بین دکل های برق بیرون شهرها یک گوی مانند توپ قرمزی بزرگ دیده می شود و با خود می گویید که این توپ های قرمز چیست با ما همراه شوید تا بفهمید چرا این توپ های قرمز روی سیم های برق