ندای یک بسیجی عاشق

ندای یک بسیجی عاشق 313135


فقط سیاسیون انتخاباتی نیستند که باید بدانند در یک مناظره چگونه...

به نقل از "ندای یک بسیجی": فقط سیاسیون انتخاباتی نیستند که باید بدانند در یک مناظره چگونه رفتار کنند تا موفق شوند همه ی شما در طول زندگی تان گاهی مجبور می شوید با دیگران مناظره